Xây dựng Pleiku thành đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe(07/08/2020)

Đại hội Đảng bộ thành phố Pleiku tiếp tục xác định nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu xây dựng thành phố phát triển toàn diện, bền vững, trở thành "đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe."

Tìm theo ngày :