Hướng dẫn thực hiện việc thu, nộp giá trị tương đương quỹ đất 20% theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP(26/11/2021)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4898/BXD-QLN ngày 26/11/2021 gửi Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hướng dẫn thực hiện việc thu, nộp giá trị tương đương quỹ đất 20% theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ (Nghị định số 100/2015/NĐ-CP).

Tìm theo ngày :