Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Xây dựng

Thứ ba, 20/12/2022 14:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/12/2022, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký Quyết định 1294/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023.

Theo đó, nhiệm vụ cụ thể của công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 gồm:

Về nhiệm vụ kiểm soát và cải cách quy định thủ tục hành chính:

Tham gia ý kiến về quy định TTHC tại đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL;

Công bố, công khai TTHC: Công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng; Công khai TTHC đã được công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Công khai quyết định công bố TTHC trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng (kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC); Công bố, công khai danh mục TTHC được thực hiện tại Bộ phận một cửa;

Rà soát, chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 -  2025 (Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ năm 2023): Hoàn thành việc thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1963/QĐ-TTg ngày 22/11/2021; Đề xuất, thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ năm 2023;

Hoàn thành việc thực thi Phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1105/QĐ-TTg ngày 30/8/2022: Đề nghị và phối hợp với Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 24, Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Sửa đổi, bổ sung điểm điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 13, điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 36, điểm a và b khoản 3 Điều 104 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 51 Luật Kinh doanh bất động sản; Điều 12 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;  Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 61, điểm b khoản 2 Điều 81 Luật Nhà ở; khoản 15 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; khoản 21 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 14 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 28 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định số 926/QĐ-BXD ngày 25/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025.

Về nhiệm vụ kiểm soát và cải cách việc thực thi TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp:

Tiếp tục thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ theo Quyết định số 707/QĐ-BXD ngày 14/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 06/QĐ-BXD ngày 07/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trên toàn quốc.

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại Bộ theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Định kỳ hàng tháng công khai danh sách đơn vị, cá nhân chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công lên Cổng thông tin điện tử và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng. Thời điểm chốt số liệu được tính đến hết ngày 14 hàng tháng.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Rà soát, chuẩn hóa các TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Rà soát, chuẩn hóa danh mục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng; Tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai việc tích hợp hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua với hệ thống dịch vụ hành chính công và một cửa điện tử các địa phương; Triển khai chính thức việc thanh toán trực tuyến thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp bộ, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến những TTHC được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tập huấn, hướng dẫn việc sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng.

Về nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính:

Đầu mối theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị

Đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận qua Cổng thông tin điện tử của Bộ

Đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC

Ngoài ra, còn thực hiện các nhiệm vụ khác: Lồng ghép hoạt động kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022 trong hoạt động kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại một số đơn vị thuộc Bộ; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; Tuyên truyền về công tác kiểm soát, cải cách TTHC; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1294/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)