Trả lời kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Kim Ngân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 22/09/2023 16:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Kim Ngân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 6316/VPCP-QHĐP ngày 17/8/2023 với nội dung kiến nghị: Tại Quyết định số 90 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 có quy định "đối tượng thụ hưởng dự án không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của giai đoạn 2021-2030 và các chương trình đề án, chính sách khác. Tuy nhiên, thực tế trên địa bàn còn có trường hợp một số hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ nhà theo các chương trình, đề án như 134, 167 và các chương trình chính sách khác có thời gian khoảng trên dưới 10 năm, đến nay tình trạng nhà của hộ gia đình đã xuống cấp, không đủ tiêu chí, có trường hợp nhà đã bị hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sụp đổ cao. Một số hộ chỉ được hỗ trợ phần mái nhà hoặc tấm lợp từ các chương trình chính sách khác trong các đợt bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Các đối tượng thuộc trường hợp nói trên rất khó khăn về nhà ở, nếu không được hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ các trường hợp này”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4247/BXD-QLN trả lời Quý Đại biểu Quốc hội như sau:

Tại điểm b Khoản 5 Mục III Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đối tượng được hỗ trợ nhà ở được quy định: “Đối tượng thụ hưởng dự án không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác”.

Tại điểm b Khoản 2 Điều 1 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư  số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 quy định:

“- Đối tượng thụ hưởng hỗ trợ nhà ở không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

- Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

Theo đó, trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo nhưng đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ khác (Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg, Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg và các chương trình, chính sách khác) thì không thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định số 90/QĐ-TTg và Thông tư  số 01/2022/TT-BXD.

Các quy định nêu trên là để quy phạm hóa nguyên tắc mỗi đối tượng chính sách chỉ được hỗ trợ về nhà ở một lần. Do đó, trong tình hình kinh tế của đất nước hiện nay, đề nghị trước mắt tập trung hỗ trợ cho nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa được hỗ trợ về nhà ở để đảm bảo tính công bằng.

2. Mặt khác, công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cũng là nhiệm vụ thường xuyên được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, chính quyền các cấp cùng nỗ lực triển khai các hoạt động nhằm góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Mặt trận Tổ quốc đã vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện khác nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền việc hỗ trợ về nhà ở cho các trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ nhà ở nhưng đến nay đã hư hỏng, dột nát như kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4247/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)